ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

„Грижата за здравјето на нашите клиенти и нивната приватност претставува највисок приоритет во ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица“

ПРАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сопственик на веб страната и доменот www.eliksir.mk  е ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 29 Струмица.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, настојува објавените информации на www.eliksir.mk да бидат точни и ажурни.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица ги објавува информациите и податоците или другите писмени материјали на својата веб страна само за информативни цели и истите немаат правно дејство, освен каде што тоа е ексциплитно назначено.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица не превзема одговорност за евентуални загуби или штети кои би можеле да настанат при посета и користење на податоците и информациите од веб страната.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, не е одговорна за формата и содржината на инфорамциите, добиени преку линкови кои што не се во сопственост на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, ниту е одговорна за заштитата на приватноста на тие линкови.

Доколку на веб страната www.eliksir.mk е содржан линк кој ќе Ве поврзе со други страни, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, го задржува правото во кое било време, на кој било начин и од која било причина да ја промени содржината на веб страната без претходна најава. За сите последици кои што можат да настанат поради промените на содржините, ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица не е одговорна.

Забранета е употреба, репродукција, модифицирање, преместување или зачувување на содржините на веб страната во каква било форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, освен ако истите се користат за лична употреба.

Со пристапување или купување преку нашата веб страна, корисникот потврдува дека ги прочитал и дека се согласува со одредбите од оваа Политика и начинот на употреба на веб страната.

Доколку не се согласувате со Политиката, Ве молиме да не ја користите веб страната. Доколку продолжите да ја користите оваа веб страна следејќи ги промените на оваа политика ќе се смета за Ваше прифаќање на донесените промени.

Оваа Политика  е во согласност со Законот за заштита на личните податоци на РСМ и подзаконските прописи и интерните акти на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица донесени во врска со заштитата на личните податоци.

ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа политика ги објаснува видовите на лични податоци, информации и други податоци кои може да ги собереме и задржиме при користење на Веб-страната www.eliksir.mk во сопственост na ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, како и на кој начин се користат тие податоци и информации, со кого се споделуваат и откриваат личните податоци и на кој начин се чуваат личните податоци. Исто така се одредува на кој начин може да не контактирате  доколку имате прашања или сте загрижени за овие податоци и информации.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува на Веб страната www.eliksir.mk за on-line купопродажба преку регистрацијата се користат за успешна достава на производот и услугата и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци и не се отстапуваат на трети лица.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОБИРААТ И ЗАДРЖУВААТ 

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку сопствената Веб страна  www.eliksir.mk ги собира, задржува и обработува Вашите лични податоци само доколку  доброволно ги доставите при регистрирање како корисник на нејзините производи и услуги, кога се регистрирате на Веб страната за on-line купопродажба, како корисник на онлајн услугите кога ја посетувате нејзината Веб страна или Веб страните на одредени деловни партнери на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, како и кога учествувате во промоции и слични активности кои се вршат преку веб страната.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку www.eliksir.mk ги обработува личните и други податоци преку кои може да се изврши лична идентификација како што се: Вашето име и презиме, телефонскиот број, адреса, e-mail адреса, како и одредени демографски информации и информациите во врска со Вашето користење на производите и услугите на www.eliksir.mk.

Кога се регистрирате, секогаш доброволно од Вас бараме точни и ажурирани лични податоци, а соодветно на потребите и услугите кои ќе ги користите, може да побараме и дополнителни податоци.

Кога се регистрирате за on-line купопродажба, посебно ако е потребен пренос на строго доверливи информации, нашата Веб страна www.eliksir.mk го заштитува протокот на Вашите лични податоци преку мрежата со SSL протоколот за заштита на информации.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку www.eliksir.mk во врска со работата на Веб аптеката собира податоци и информации за Вашите трансакции со неа и нејзините деловни партнери, вклучувајќи ги и информациите за плаќањето на производите и услугите кои Ви ги нуди.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку  www.eliksir.mk може да прибира информации за Вашата посета, вклучувајќи ги страните кои ги гледате, линковите на кои кликнувате и други активности поврзани со сајтовите и услугите на www.eliksir.mk и може да прави записи на активноста на корисникот.

Вашите интернет трансакции преку www.eliksir.mk ќе бидат процесуирани преку порталот за наплата од кредитни картички на Casys/c Pay.

Веб страницата www.eliksir.mk користи најнова технологија за заштита на Вашите податоци која овозможува бројот на Вашата картичка да се испраќа преку сигурна конекција директно до Банката, со која ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица има склучено договор за деловна соработка (во натамошниот текст: „Банката“).

Исто така, нашите сервери може автоматски да прибираат и информации за Вашиот компјутер кога ја посетувате Веб страната, за видот на прелистувач кој го користите, оперативниот систем, Веб страницата од која сте дошле и Вашата интернет протокол (‘IP”) адреса.

Вашата IP адреса обично има врска со местото од кое се поврзувате на интернет, како на пример, Вашиот интенет провајдер, вашата компанија или установа.

ЗОШТО И КАКО СЕ КОРИСТАТ И ОБРАБОТУВААТ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку сопствената Веб страната  www.eliksir.mk ги собира и ги обработува Вашите лични податоци:

– За регистрирање на купувачи на Веб аптека на www.eliksir.mk ;

– Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација кои се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето;

– За подобрување на постоечките услуги и понуда на нови производи и услуги, за препораки и грижа за корисниците и други комуникации;

– За наплата на производите и услугите од корисниците;

– Со прикажување на персонализирани содржини и промотивни материјали (реклами) соодветно на интересите на корисникот и врз основа на изречна негова согласност;

– За реализирање на промоции, акции и други понуди;

– Спроведување истражувања за производите и услугите кои ќе придонесат за подобрување на услугите кон корисниците;

– За вработување доколку корисникот на Веб страната се обрати и аплицира за работа преку www.eliksir.mk ;

– За помош при рекламација или проблем при користењето на производите и услугите преку Веб страната;

– За да Ви овозможиме пристап до Веб аптеката и да се исполни и процесира Вашата нарачка;

– За процесирање на трансакции за извршена продажба на производи и услуги,

– За испраќање на периодична е-пошта со информација или промена во однос на нарачката, промоции, анкети или други слични функционалности на Веб страната со претходна согласност на кориснкот,

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку сопствената Веб страна  www.eliksir.mk користи лични податоци од корисничката сметка – account за да комуницира со нив. Тоа значи дека преку Веб страната www.eliksir.mk:

– Може да праќа одредени известувања и писма како што се писма за добредојде, опомени за плаќање, информации за прашања за технички услуги и известувања за безбедност, електронски писма на е-mail адреса на корисникот, за известување во процесот на регистрација за одреден негов производ или услуга и сл.,

– Може да праќа периодични писма до корисниците, кои се сметаат за дел од услугата на www.eliksir.mk ;

– Може повремено да испраќа промотивни електронски писма со цел да ги информира корисниците за други и нови производи или услуги кои се на располагање преку  www.eliksir.mk, при што го задржувате правото повратно да не известите дека во иднина не сакате повеќе да добивате информации од ваков тип;

– За создавање на анонимна, групна статистика за користењето на www.eliksir.mk. Овие информации не се поврзани со информациите што го идентификуваат индивидуалниот корисник и се користат за истражување и следење на однесувањето на корисникот, неговите навики и интереси, ефикасноста на рекламирањето, за статистички цели и заради подобрување на понудените од страна на Веб страницата.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку сопствената Веб страна  www.eliksir.mk ги користи/обработува личните податоци единствено за целите за кои се собрани.

СПОДЕЛУВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица преку сопствената Веб страна www.eliksir.mk може да врши споделување и откривање на личните податоци врз основа на согласност на корисникот во следните случаи:

– Споделување на лични податоци со деловни партнери од доверба кои работат во име на или со ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, врз основа на договори за обработка на лични податоци со кои се обврзуваат на тајност и заштита на личните податоци. Овие деловни партнери можат да ги обработуваат Вашите лични податоци во согласност единствено со насоките што ги добиваат од ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“  п.о. Струмица во својство на Контролор на личните податоци и немаат право да вршат обработка за цели кои не се во согласност со  договорената деловна соработка.

– Податоците кои ги содржат Вашите платежни картички и банкарската сметка, ќе бидат користени исклучиво од страна на Банката. Кога како начин на плаќање ќе изберете плаќање со платежна картичка, наплатата ќе биде процесуирана преку порталот за наплата од платежни картички на Банката, којшто користи најнова технологија за заштита на Вашите лични податоци. Вашата картичка се испраќа преку сигурна конекција до Банката и веднаш по завршувањето на трансакцијата се брише и www.eliksir.mk воопшто не доаѓа во контакт со лични податоци од Вашата платежна картичка и www.eliksir.mk не споделува и открива Ваши лични податоци.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица се обврзува да не открива какви било лични податоци и други информации за корисникот или за неговото/нејзиното користење на производи и услуги, како и да не ги открива прибраните податоци на трети лица – правни и физички лица и поединци, освен:

– Кога тоа е предвидено во оваа Политика за користење на Веб страната www.eliksir.mk или во Условите за on line купопродажба преку Веб аптеката или кога корисникот ќе даде јасна согласност во моментот на регистрацијата или подоцна;

– Кога е потребно исполнување на некоја законска обврска на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица;

– Кога информациите и податоците ги бараат државни органи, суд или овластени службени лица кои согласно важечките  закони во РСМ се овластени да бараат и прибираат такви податоци и информации;

– Кога откривањето на личните податоци од страна на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица  е неопходно заради заштита на правата, правните интереси и угледот на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, а е поврзано со Корисникот;

– Кога податоците и информациите им се откриваат на овластени вработени или соработниците на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, кои имаат реални потреби да дојдат до контакт со конкретните податоци, заради активности поврзани со администрирање и користење на производите и услугите www.eliksir.mk.

– ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица може да им овозможи на трети страни, како Facebook, Instagram, и др. да објават на своите веб страни јавно достапни содржини од производите и услугите на www.eliksir.mk. Таквите содржини нема да содржат лични податоци и се ограничени само на информации за правни лица;

– Покрај тоа, по своја волја корисникот на www.eliksir.mk може да сподели (преку социјалните мрежи, на пример Facebook, Instagam и др.) информации кои се јавно достапни на други веб-сајтови, вклучувајќи и информации за поврзаност на корисникот со други веб-сајтови (на пример, пријатели и листи на контакти и сл.); и

– Во други случаи утврдени со закон.

 

ДОВЕРЛИВОСТ И ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица посветува големо внимание при собирањето, обработката и чувањето на личните податоци на корисниците на Веб страната www.eliksir.mk, со добро утврдени и јасни цели и во согласност со Законот за заштита на личните податоци на РСМ и другите подзаконски акти и интерните акти  на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица донесени врз основа на овој закон.

Во таа смисла ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица ги превзема сите потребни технички и организациски мерки за обезбедување на безбедност на личните податоци на корисниците од случајно и незаконско уништување, губење, менување, откривање или неовластен пристап, обработка или злоупотреба.

Нашите сигурносни процедури се предмет на редовни контроли и одраз на најновите достигнувања во ова област.

Пристапот до Вашите лични податоци на Веб страната www.eliksir.mk е ограничен на оние овластени вработени кои вршат продажба на производи и услуги преку www.eliksir.mk за кои сметаме дека имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци со цел да Ви овозможат да ги добиете бараните услуги или производи.

Онаму каде што е соодветно, овие наши активности вклучуваат и технички мерки како заштитни „ѕидови“, системи за детекција на напад и превенција, уникатни и сложени лозинки и шифрирање. Исто така, користиме организациски и физички мерки, како и обука на вработените за обврските при обработка на податоци, идентификација на инциденти и опасности за податоците, ограничување на пристапот на други вработени до вашите лични податоци и обезбедуваме физичка и видео безбедност, вклучувајќи и соодветна заштита на документите кога не се употребуваат.

Доколку ја посетувате нашата Веб страна или ги користите нашите услуги надвор од територијата на Република Северна Македонија, тоа го правите свесни за последиците и по сопствена волја. Со оглед на тоа, Вие самите одговарате за евентуалната повреда на важечките закони на државата од каде што пристапувате на Веб страната или ги користите нејзините услуги.

КОРИСТЕЊЕ НА НА COOKIES (КОЛАЧИЊА)

Cookies е мал фајл со текст кој е ставен на Вашиот хард диск од страна на вашиот сервер на веб страната. Cookies содржат информации кои можат да бидат прочитани подоцна од веб серверот во доменот кој Ви го дава Cookie. Cookies не може да се користат за работење со програми или пак да пренесат вируси на вашиот компјутер.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица  користи Cookies за да Ви овозможи да се пријавите на услугите на веб страната www.eliksir.mk и да Ви помогне да го персонализирате Вашето on-line искуство.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица може да ги постави и да има пристап до Cookies на www.eliksir.mk на Вашиот компјутер.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица обезбедува рекламен простор на својата веб страница за други компании. Некои од овие реклами на други компании може да поставуваат Cookies и да имаат пристап до нив на Вашиот компјутер. Употребата на Cookies од страна на други компании е предмет на нивни сопствени политики за приватност, а не на оваа Политика. Огласувачите или другите компании немаат пристап до Cookies на www.eliksir.mk

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица нема пристап до Cookies кои може да бидат поставени на Вашиот компјутер од рекламните мрежи на други компании.


КОНТРОЛА НА ВАШAТA КОРИСНИЧКA СМЕТКA (ACCOUNT)  И ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Вие може да извршите промена на информациите од Вашата корисничка сметка – account,  како и да ги промените Вашите преференции за вршење на директен маркетинг во кое било време преку пристап до веб страната.

Го задржуваме правото да Ви испраќаме одредени известувања кои се поврзани со услугите на www.eliksir.mk, како што се објави за услуги, административни пораки и информации и известувања кои се сметаат за дел од  Вашата корисничка сметка и за нив не се нуди можност да одберете да не Ви пристигнуваат.

За бришење на Вашата корисничка сметка во www.eliksir.mk потребно е да ни испратите е-маил со информациите како име, презиме, телефон, е-маил и текст дека сакате да биде избришана Вашата корисничка сметка како и причините поради кои сакате да престанете со користење на услугите на www.eliksir.mk  и откако ќе ни потврдите телефонски дека сакате ја го избришеме Вашата корисничка сметка, истото ќе биде извршено од наша страна.

 

ПРИСТАП ДО ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ако сакате да дознаете кои категории на Вашите лични податоци ги обработува ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица на својата Веб страна www.eliksir.mk и Веб аптека, за која цел или пак побарате запирање на обработката, Ве молиме обратете се во седиштето на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, на ул. „Димитар Влахов“ бр. 29  во Струмица.

Доколку сакате да направите измена, дополнување, бришење или ажурирање на сите неточни лични податоци, истото може да го извршите сами на www.eliksir.mk  или ако писмено не контактирајте (е-маил или пошта).

Ако сметате дека при обработката не сме постапиле согласно со Вашите законски права или применетите закони за приватност, може да се обратите писмено до ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица или директно до Офицерот за заштита на личните податоци на е-маил адреса: [email protected]

Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и Веб страната www.eliksir.mk нема намерно да собира или користи податоци од малолетни лица.

Ги почитуваме сите применливи закони за заштита на податоците и лични информации од деца и не собираме лични податоци од малолетни лица на возраст под 18 години, освен ако не добиеме писмена согласност од родителот односно старателот.

ПРОМЕНА НА ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТНОСТ

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица има право да ја ажурира, односно да ја измени или да ја дополни оваа Политика за приватност во кое било време. Кога ќе го направиме тоа ќе дадеме видливо известување на Веб страната www.eliksir.mk и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на овој документ. Корисникот се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените.

Оваа политика за приватност е донесена од директорт на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица и истата влегува во сила со денот на објавување на оваа Веб страна.

КОНТАКТ

Доколку имате било какви прашања или загриженост што можеби ги имате за Вашата приватност и нашите пракси за заштита на личните податоци во врска со оваа Политика при користењето на нашата Веб страна www.eliksir.mk, или сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или  имате какви било прашања или предлози за заштита на личните податоци и информации, можете да нè контактирате на:

– ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, ул. Димитар Влахов бр. 29, 2400 Струмица,

– Е- маил адреса: [email protected]

– Офицер за заштита на личните податоци, е-маил адреса: [email protected]

 Оваа Политика за приватност за Веб страната www.eliksir.mk  е ажурирана на 25.05.2023 година и е во согласност со Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20 и 294/21) и другите позитивни законски прописи на Република Северна Македонија.