УСЛОВИ ЗА ON-LINE КУПОПРОДАЖБА

 1. ПРЕДМЕТ И ЗАКОНСКИ ОСНОВ

1.1 Со овие Услови за on-line купопродажба на производи и услуги (во натамошниот текст: „Услови за on-line купопродажба“), се дефинираат меѓусебните права и обврски помеѓу ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица како продавач и корисниците на Веб аптека на Веб страните www.eliksir.mk сопственост на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица како купувачи на производи и услуги, нарачани од ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица.

1.2 Овие Услови за on-line купопродажба се во согласност со Законот за лекови и медицински помагала (Сл. весник на РМ бр. 88/15…) и другите позитивни законски прописи на Република Северна Македонија и заедно со нашата Политика на приватност се важечки при Вашиот пристап и користењето на нашата Веб аптека и купување на производи и услуги нарачани преку нашите www.eliksir.mk .

1.3 Согласно член 72 од Законот за лекови и медицински помагала/средства (Сл. весник на РМ бр.106/07 …, 88/15,…, 53/16 (Пречистен текст) и 83/18, 113/18 и 245/18), „Се забранува промет преку Интернет со лекови кои се издаваат на рецепт, каков било промет со фалсификувани лекови, како и промет со лекови за кои постои основано сомневање дека се фалсификувани. Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на идентификација на фалсификуваните лекови, нивното отстранување од промет, информирањето на надлежните институции и медицински центри и нивното уништување“, за што преку Веб аптека на www.eliksir.mk  се врши продажба само на производи и услуги кои не се лекови кои се издаваат на рецепт.

1.4 Со нарачка и купување на нашите производи и услуги преку Веб аптека на страните www.eliksir.mk , Вие потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и сте се согласиле да бидете обврзани со овие Услови за on-line купување.

1.5 Со објавување на било каква промена на Условите за on-line купување преку Веб аптека на страните www.eliksir.mk, се смета дека ПЗУ–аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица ја извршила обврската за известување, дека Вие сте навремено известени и се согласувате со направената (објавената) промена и ја прифаќате за on-line купување преку Веб аптека.

 

 1. ТОЛКУВАЊЕ НА ПОИМИТЕ

2.1 Во овие Услови за on-line купување „ние“ значи ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица („нас“ и „нашите“ ќе се толкува соодветно), а „Вие“, значи нашите купувачи или потенцијални купувачи на производи преку Веб аптека преку Веб страните www.eliksir.mk („Вашето“ ќе се толкува соодветно).

 

 1. ПРОЦЕС НА НАРАЧКА

3.1 Рекламирањето на производи на нашите Веб страни www.eliksir.mk претставува „покана за склучување на договор за купопродажба“ и Вашата нарачка на производи и услуги претставува договорна понуда. Ниеден договор нема да стапи на сила помеѓу нас и Вие како купувач, освен доколку ние ја прифатиме Вашата нарачка во согласност со процедурата опишана подолу и во нашите други акти.
3.2 Со цел да се смета дека се склучил договор за on-line купопродажба на производи и услуги преку Веб аптеката со нас, ќе треба да ги превземете следните чекори:

– Вие мора да додадете било кој од производите кои сакате да ги купите во Вашата кошничка, а потоа да продолжите со постапка за плаќање,

– Ако сте нов клиент, Вие ќе имате можност да креирате Ваша „корисничка сметка – account“ на нашата интернет страница или да продолжите со купување без креирање на профил,

– Откако ќе се најавите, ќе морате да ја потврдите Вашата нарачка,

– Доколку не се најавите преку Вашата „корисничка сметка – account“ на нашите www.eliksir.mk  во тој случај пред потврдувањето на нарачката од Вас ќе биде побарано да внесете информации неопходни за потврдување на Вашата нарачка,

– Пред да ја потврдите нарачката, Вие ќе имате можност да идентификувате дали има некакви грешки во податоците внесени од Ваша страна, преку увид во содржината на нарачката. Вие ќе можете да извршите исправки на ваквите грешки преку ажурирање на податоците во нарачката и надополнување на Вашите податоци,

– Откако ќе ја потврдите Вашата нарачка, ќе бидете трансформирани на друга страница и автоматски префрлени на електронскиот портал на банката, каде што Вашето плаќање ќе биде обработено од страна на овластен сетрифициран субјект и ќе биде поцесуирано Вашето плаќање,

– Веб аптеката нема пристап до никакви информации во врска со вашата платежна картичка и само добива информации од платниот терминал на Банката дека трансакцијата е успешно или неуспешно завршена,

– Откако плаќањето ќе се процесуира, ние ќе Ви испратиме иницијално известување преку е-маил,

– Откако нарачката е потврдена, Вие можете да изберете опција и плаќањето на Вашата нарачка да го извршите на овластеното лице кое ќе ја изврши доставата, при приемот на производот на адресата за доставување.
3.3 Дополнително, Вие би можеле да бидете исконтактирани и преку телефон за контакт наведен во Вашата нарачка.
3.4 Ние нема да Ви доставуваме примерок од овие Услови за on-line купопродажба преку Веб аптека посебно во врска со Вашата нарачка.

3.5 Ние можеме да ја ажурираме оваа верзија на Услови за on-line купопродажба „од време – на време“ и не гарантираме дека верзијата со која сте се согласиле ќе остане достапна за увид на нашите www.eliksir.mk . Затоа, ние препорачуваме да ја превземете, испечатите и да задржите копија од овие Услови за on-line купопродажба за Вашата нарачка за Ваша евиденција.

 

 1. ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

4.1 Сите наши производи и услуги презентирани на нашата Веб аптека се достапни за on-line купопродажба. Сепак, некои производи и услуги може да не бидат достапни во моментот на процесуирање на нарачката, за што е потребно доколку сте заинтересирани во рок од најмногу 24 часа, повторно да се обидете со нарачка на производот.

4.2 Секој производ или услуга кои се продаваат преку овие Услови за on-line купопродажба има свое име, опис, пакување и релевантна фотографија или фотографии. Каде што сметаме дека е соодветно додаваме и наш текст за објаснување или опис или видеа кои го прикажуваат подобро начинот на користење или ефектите на тој производ или услуга.

4.3 Фотографиите, видеата и описите на сите производи кои се продаваат преку Веб аптека се преземени од производителите на истите. Ние не може да гарантираме дека секој детал, боја и други карактеристики се идентични помеѓу фотографиите и производите. Исто така, иако веродостојно ги преведуваме оргиналните описи од призводителите, не можеме да гарантираме за нивната точност бидејќи истите не се напишани од наша страна.

4.4 Коментари и оценки за нашите производи и услуги може да оставаат исклучиво корисници кои го купиле тој производ од нашата Веб аптека. Ние го задржуваме правото да бидеме модератори на делот за коментари и да не дозволиме објавување на коментари кои содржат непристојни зборови, навреди или пак не се однесуваат на производот за кој се наменети. Доколку коментарите за одреден производ се негативни поради негативното корисничко искуство со нив, но тие коректно се напишани, истите ќе бидат објавени на Веб станите www.eliksir.mk  во соодветниот дел.

 

 1. ЦЕНИ НА ПЛАЌАЊЕ

5.1 Цените за производите и услугите кои се дадени на Веб аптека на нашите www.eliksir.mk  се изразени во денари и истите се објавени во целост, вклучувајќи го и Данокот за додадена вредност (ДДВ).

5.2 Плаќањето мора да се направи по поднесување на Вашата нарачка, односно по извршената достава на производот на адресата за достава на Вашата нарачка. Ние може да ги задржиме производите и/или да го раскиниме договорот помеѓу нас ако Вашето плаќање не се изврши во целост.

5.3 Плаќањето за сите производи мора да се направи со следење на инструкциите за начините на плаќање на нашите www.eliksir.mk опишани во документ „Упатство за нарачка на производи“  (линк до Упатството).

5.4 Цените на производите се подложни на промени во секое време, но промените нема да влијаат на договорите кои се во сила.

 

 1. НАЧИН НА ДОСТАВА

6.1 Ние ќе организираме производите да се достават на адресата за испорака што е наведена во Вашата нарачка, во рок и на начин како што е опишано во документ „Информации за достава на производи“ (линк до Информации).

 

 1. РИЗИК И СОПСТВЕНОСТ

7.1 Од моментот на доставата, производите ќе бидат на Ваш ризик. Сопственоста врз производите преминува на Вас откако:

а) производите ќе се достават, и

б) целосна исплата на сите суми во однос на производот (вклучувајќи ги и трошоците за достава доколку ги има).

 

 1. ВРАЌАЊЕ, РЕФУНДИРАЊЕ И ЗАМЕНА

8.1 Производите може да бидат вратени до нас единствено по претходен договор, а на Ваш трошок и според нашите насоки. Сите производи кои ќе бидат вратени во спротивност со оваа точка нема да бидат предмет на било какво рефундирање или замена и Вие и понатаму ќе бидете задолжени со плаќање на тие производи.

8.2 Во случај на враќање на производи до нас во согласност со одредбите од ова точка и доколку овие производи не се во согласност со гаранциите наведени во точка 9 од овие Услови за on-line купопродажба, Вие ќе имате право да ги замените призводите (кога замена е возможна) или, каде што ние се согласуваме, враќање на цената што е платена за тие производи или ќе Ви биде издаден ваучер во висина на износот на производот/те кој можете да го реализирате во рок од најмногу 6 (шест) месеци.

 

 1. ВАШИ ГАРАНЦИИ

9.1 Вие ни гарантирате дека:

а) сте правно способни за влегување во обврзувачки договори и имате целосно овластување, моќ и капацитет да се согласите со овие Услови за on-line купопродажба,

б) информациите наведени во Вашата нарачка се точни и целосни, и

в) ќе бидете во можност да ја примите доставата на производите.

 

 1. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

10.1 Вие ќе ни ја надоместите штетата и се обврзувате да ни ја надоместите штетата настаната од сите или било која обврска, загуба, штета, трошоци (вклучувајќи и правни трошоци и износи платени при спогодба на било чие барање, тужба или барање) настанато, директно или индиректно, поради Ваша повреда на некоја од вашите обврски според овие Услови за on-line купопродажба.

 

 1. ВИША СИЛА

11.1 Како „Настан на Виша сила“ согласно овие Услови за on-line купопродажба се дефинира:

а) секој настан кој е вон разумна контрола,

б) пречки на снабдувањето со електрична енергија, индустриски спорови со други лица, државна регулатива, пожари, поплави, катастрофи, граѓански немири, терористички напади, вонредна состојба или војна.

11.2 Кога заради Виша сила нема да успееме да ги извршиме своите обврски во согласност со овие Услови за on-line купопродажба, таквите обврски ќе бидат одложени за времетраењето на настанот или Виша сила.

11.3 Доколку ние станеме свесни за случај на Виша сила која доведува до или што е веројатно да предизвика, било неуспех или извршување на нашите обврски во рамките на овие Услови за on-line купопродажба, ние ќе Ве известиме веднаш.

11.3 Ние ќе превземеме разумни чекори за ублажување на последиците од кој било настан на Виша сила.

 

 1. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

12.1 Ништо во оваа купопродажба нема да ја ограничи или исклучи Вашата одговорност или нашата одговорност за случаи на:

а) смрт или лична повреда предизвикана од невнимание,

б/ измама или лажни претставувања, или

в/ било која состојба која е, незаконски да се ограничи или исклучи или настојува да се ограничи или исклучи одговорноста.

12.2 Нашата одговорност во врска со кој било производ купен преку нашата Веб аптека е строго ограничена на куповната цена на таквиот производ и на трошоците за замена на соодветните производи.

12.3 Нема под никакви околности да бидеме одговорни за било каква загуба на приход, загуба на бизнис, загуба на профит или договори, губење на предвидени заштеди, загуба на податоци или губење на менаџерско или канцелариско време, или губење на добра волја или репутација.

12.4 Нема да бидеме одговорни за било какви загуби кои произлегуваат од случај на Виша сила.

 

 1. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОР

13.1 Ние можеме да го откажеме договорот за купопродажба и достава на производи склучен во согласност со овие Услови за on-line купопродажба веднаш со писмено известување до Вас, ако Вие не го исплатите на време и во целост овој договор и кој било износ кој ни го должите врз основа на било кој претходен договор, или пак доколку направите било каков материјален прекршок на Вашите обврски врз основа на било кој договор со Веб аптека.

 1. ПОСЛЕДИЦИ ОД ОТКАЖУВАЊЕТО

14.1 По откажувањето на договорот согласно точка 13 од овие Услови за on-line купопродажба ќе престане нашата обврска да ги доставиме нарачаните производи кои се недоставени во моментот на откажување.

 

 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

15.1 Ние ќе ги третирме сите Ваши лични податоци и информации кои ги собираме во врска со Вашата нарачка во согласаност со условите на нашата „ Политика на приватност “ .

15.2 Договорите склучени врз основа на овие Услови за on-line купопродажба може да се менуваат само со писмена форма потпишана од двете страни. Ние може да ги ревидираме овие Услови за on-line купопродажба, „од време – на време“, но таквите измени нема да влијаат на условите од договорите што веќе сме ги склучиле со Вас.

15.3 Ако некоја одредба од овие Услови за on-line купопродажба се смета за неважечка или неприменлива од страна на надлежен суд, останатите одредби ќе останат во полна сила и ефект, а таквата неважечка или неспроведлива одредба или дел од истата ќе се смета за неважечка.

15.4 Вие не може да доделите, наплатите, да склучите под-договор или на друг начин да ги пренесете било кое од Вашите права или обврски кои призлегуваат од овие Услови за on-line купопродажба. Секој обид од Ваша страна за претходно наведеното ќе се смета за ништовен.

15.5 Ние може да овластиме, наплатиме, склучиме под-договор или на друг начин да ги пренесеме било кое од нашите права и обврски кои произлегуваат од овие Услови за on-line купопродажба, во секое време.

15.6 Секој договор под овие Услови за on-line купопродажба е направен во корист на страните во него и не е наменет да има корист или да се применуваат од страна на друго лице.

15.7 Правото на страните да го раскинат или да се согласат за некоја измена и/или дополнување и откажување или порамнување од таквите договори не е предмет на согласност на било кое лице кое не е договорна страна на договорот.

15.8 Овие Услови за on-line купопродажба го содржат целосниот договор и разбирање помеѓу страните во однос на купопродажба на производи од нашата Веб аптека и ги суспендира сите претходни договори и спогодби меѓу страните во однос на купување на производи од нашите www.eliksir.mk .

15.9 Овие Услови за on-line купопродажба се во согласност со законите на Република Северна Македонија и надлежност да ги решава споровите што произлегуваат од или во врска со овие Услови за on-line купопродажба има Основен Суд Струмица.

 

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица

Адреса: Струмица, ул. „Димитар Влахов“ бр. 29

ЕМБС: 4631781, ЕДБ: 4027993106224

Е-пошта: [email protected]

Мобилен телфон: 076 426 920