За ПЗУ аптека ЕЛИКСИР

Првата аптека од брендот ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица е основана 1993 година како мала комерцијална аптека со мал асортиман, но со голема енергија и дух. Целите и идеите на основачот во годините понатаму се преточени во отворање на нови организациони единици. Единаесет години по основањето, во 2004 година е отворена аптека „ЕЛИКСИР“ 2, додека само две години подоцна, во 2006 година, започна со работа и аптека „ЕЛИКСИР“ 3. Како последна, но не и помалку значајна, во 2015 година, започна со работа и аптекарската станица „ЕЛИКСИР“ 4.

Започнувајќи со два фармацевтски техничари и еден дипломиран фармацевт во 1993 година, аптеките „ЕЛИКСИР“ не престанаа да растат и да се развиваат, за денес да има вработено 9 магистри по фармација, 7 фармацевтски техничари, продавач за електронска продажба, економист, правник и други вработени.

Овие четири организациони единици продолжуваат да ја следат визијата за создавање бренд кој со тек на годините стана препознатлив во фармацевтската дејност по својата различност и уникатност. Преку создавање на целосен опфат од едукација, превенција, советување и третман на пациентите, ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица продолжува да ги промовира вредностите како што се стручност, професионализам, почит, доверба и етика во фармацевтската професија.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица денес е дефиниран и етаблиран бренд во аптекарското работење, која работи и дејствува во согласност со високите критериуми, постоечките законски регулативи и бизнис стандарди во фармацевтската индустрија на Република Северна Македонија.

Од своето основање во 1993 година до денес, ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица сите свои заложби и работење ги води преку начелата на „Добрата Аптекарска Практика“ и се во правец на:

Проширување на установата со повеќе работни единици и со тоа обезбедување поголема достапност на лекови, помошни лековити средства, медицински помагала, медицински средства, додатоци на исхрана, магистрални препaрати, како и квалитетна и високостручна фармацевтска услуга до што поголем број граѓани.

Постојана едукација и усовршување на своите вработени, оти приоритетна цел се корисниците и пациентите и нивното здравје, а основна задача е пружање на стручна и квалитетна фармацевтска грижа за нив. Преку креирање на сопствена Програма за стручно оспособување, усовршување и образование на вработените, учество на стручни совети, семинари и конгреси, како слушатели, но и во улога на предавачи, се цели кон подигнување на фармацевтската грижа и пракса на едно повисоко, базирано на докази, стручно ниво.

Со перманентно организирање и обезбедување на бројни активности, како презентации, нагледни предавања, едукативни видеа, бесплатни совети и консулатации со лекари специјалисти за сите категории на возраст на корисниците на услуги и пациентите, ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица, несомнено ја покажува и потврдува својата општествената одговорност.

 

Зачувување на животната средина со секојдневно внимателно одбирање на видот и количината на ресурсите кои ги употребува во работењето и промовирање на здрави животни навики, здрава исхрана и стручни совети за правилна примена на терапија, правилно комбинирање на повеќе производи, придржување кон терапија и пријавување на евентуални несакани ефекти, го постигнува со секојдневна комуникација со корисниците на услуги и пациенти, преку организирање на посебни едукативни презентации и настани за истите и со постојана електронска комуникација преку Веб страната www.eliksir.mk, социјалните мрежи (Facebook и Instagram и др.) и е-маил адреса: [email protected] .

Подобрување на условите за работа и грижа за секој вработен и нивните права и обврски. ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица го препознава, охрабрува и наградува квалитетот, моралните и етички вредности кај своите вработени.

Почитување на конкуренцијата и негување на добри деловни односи со своите добавувачи и соработници.

Модернизирање и осовременување на просториите и алатките со кои работат вработените, но и создавање на услови и предности за почитуваните корисници на услуги и пациенти и етаблираните долгогодишни добавувачи и соработници на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица.

Обезбедување на разни поволности и промоции за сите лојални корисници на услуги и пациенти. Во таа насока во ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица е создадена „Картичка на лојалност“.

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица на своите корисници на услуги и пациенти им стои на располагање секојдневно, трудејќи се притоа постојано да ги исполнува своите:

МИСИЈА за континуирано, навремено и планирано снабдување со сите потребни лекови, помошни средства и медицински помагала, со следење на новитетите и трендовите на пазарот, но и конкретните потреби на своите корисници на услуги и пациенти, давајќи стручни совети за унапредување на нивното здравје и превенција од заболувања, со континуирана едукација на секој вработен и постојано унапредување и усовршување на фармацевтската грижа кон секој корисник на услуги и пациент, и

ВИЗИЈАТА, да продолжи да се развива во модерна, социјално – одговорна здравствена установа со сопствено магистрално производство, современи специјализирани програми за информирање и практицирање на практични совети на своите корисници и равивање на персонализиран пристап кон секој пациент.

Секако притоа, водејќи се низ својата историја, сегашност и иднина испишана со слоганите:

 

„НЕ Е ДОВОЛНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ, АМИ ВРЕДНОСТА НА СОВЕТОТ!“

 

„ ЗДРАВЈЕТО ЗАСЛУЖУВА ПОВЕЌЕ“

 

„СО НАСМЕВКА КОН СВЕТОТ“

 

„ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ Е НАША ОДГОВОРНОСТ“

 

(Од обраќането на соосновачот и директор на ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о. Струмица, М-р. фарм. Марија Стојанов, Струмица, 24 јули 2020 година)

 

Во период на своевиден интелектуален номадизам, со ниско вредносно нормирање на професијата – фармацевт, концепцијата на времето вулгарно настојува да ја преобрази поединечната свест во универзална. Тука, се отвара предизвикот на хармонијата и секој од нас почнува да го формира своевидниот massimi систем – да се препознаваме по сопствената различност, низ посебноста од останатите, гушкајќи ги под мишка во исто време и поривот за артикулација во просторот и посегот кон визиите на утрешната состојба. Ќе ги разградиме преградите на нечесните импутации и тенденциозности, еволуирајќи го заедничарењето, како прва и основна форма на траење. Ќе станеме дел од нешто, поблиску до себеси, поживи, почувствителни и понерамнодушни во однос на стручноста, професионалноста, дигнитетот и етичноста.

Во драстичноста и на моменти хаотичноста од кревки и вознемирувачки начела на „игра“ и траење низ времињава, за кои возрасно веруваме дека ги разбираме, каде крутоста е клима на законот, „ЕЛИКСИР“ е зрелост и дијалог за самосвојност и преобликување на фармацевтскиот статус, мерлив со концептите и проекциите на зрела Европа.

Економските, идеолошките и моралните проблеми се и наши дилеми, несоници, а егзистенционалната логика ја концепираме преку своето автономно и автохтоно значење на здравствени работи кои не се само статистичка бројка ами целесообразен сегмент кој е едуциран да превенира, дијагностицира, терапира, но никако да стагнира…

Развојната тенденција „ЕЛИКСИР“ ја базира на своевиден егзистенцијален пркос, нужна и достоинствена професионална оствареност, некаде помеѓу од една страна здравствените институции и, од друга, онаа приоритетната – пациентот. Нашите траектории се јасни: отворено, комплексно и доблесно…

Дозволете ми да го завршам ова интервју со неколку реда за „ЕЛИКСИР“, кои секако ќе зборуваат и за иднината и за сегашноста на „ЕЛИКСИР“:

– „ЕЛИКСИР“  ќе постои овде за Нив – за оние од чија насмевка и здравје зависи среќата и судбината, сочувството и немоста на ближните;

– „ЕЛИКСИР“ ќе постои за облагородување на мислењето и определувањето, почитување и толерирање на самоослободувањето и дисонантниот резон;

– „ЕЛИКСИР“ ќе постои заради дијалектиката на универзалниот, традиционален и современ ум, заради возвишеното добро на целината…

Рамнодушноста на средината кон многу истакнати поединци е стара прикаска, но – да се живее за Другите не е само закон на должноста ами и закон на среќата.

Оставете да се случи!